10 października Badanie satysfakcji pracowników (ZARZĄDZENIE REKTORA 57/2016/173).

Uruchomienie badania 4 maja.
Zamknięcie badania 4 czerwca.
Stworzenie raportu (na podstawie raportu przekazanego przez analityka 4 września).
Analiza wyników. Wyznaczenie obszarów wymagających poprawy.
Zaprezentowanie raportu Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia.
10 października Badanie satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (ZARZĄDZENIE REKTORA 58/2016/174).

Uruchomienie badania 4 maja.
Zamknięcie badania 4 czerwca.
Stworzenie raportu (na podstawie raportu przekazanego przez analityka 4 września).
Analiza wyników. Wyznaczenie obszarów wymagających poprawy.
Zaprezentowanie raportu Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia.
10 października Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284).

Pracownicy wydziałów, studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych - zgłaszanie propozycji usprawnień wydziałowemu koordynatorowi ds. jakości kształcenia.
Pracownicy jednostek organizacyjnych innych niż wydziały - zgłaszanie propozycji usprawnień uczelnianemu koordynatorowi.
Uzyskanie zgody kierowników jednostek organizacyjnych (innych niż wydziały) na realizację działań usprawniających.
30 października Ocena zajęć dydaktycznych (ZARZĄDZENIE REKTORA 60/2014).

Podpięcie studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych do systemu USOS - kierownicy dziekanatów: 15 października / 15 marca.
Przekazanie wstępnych raportów prorektorowi właściwemu ds. kształcenia i wydziałowym koordynatorom ds. jakości/dziekanom (dane na poziomie wydziałów i kierunków).
20 listopada Badanie satysfakcji pracowników (ZARZĄDZENIE REKTORA 57/2016/173). Przygotowanie skróconej wersji raportu do opublikowania na stronie internetowej Uniwersytetu.
20 listopada Badanie satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (ZARZĄDZENIE REKTORA 58/2016/174). Przygotowanie skróconej wersji raportu do opublikowania na stronie internetowej Uniwersytetu.
10 grudnia Monitorowanie losów absolwentów (ZARZĄDZENIE REKTORA 103/2016/273). Przygotowanie skróconej wersji raportu przeznaczonej do opublikowania na stronie internetowej Uniwersytetu.
10 stycznia Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Uzyskanie zgody kierowników jednostek organizacyjnych (innych niż wydziały) na realizację działań usprawniających.
Zbieranie, monitorowanie i archiwizowanie wydziałowych rejestrów działań doskonalących.
20 stycznia Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Udostępnienie raportów dotyczących działań doskonalących, opracowanych przez inne wydziały, wszystkim wydziałowym koordynatorom ds. jakości kształcenia.
15 lutego Ocena zajęć dydaktycznych (ZARZĄDZENIE REKTORA 60/2014). Przygotowanie skróconej wersji raportu przeznaczonej do opublikowania na stronie internetowej Uniwersytetu.
10 kwietnia Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Uzyskanie zgody kierowników jednostek organizacyjnych (innych niż wydziały) na realizację działań usprawniających.
10 lipca Monitorowanie losów absolwentów (ZARZĄDZENIE REKTORA 103/2016/273). Przekazanie wstępnego raportu (opracowywany przez analityka do 30 czerwca) wydziałowym koordynatorom ds. jakości kształcenia.
10 lipca Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Uzyskanie zgody kierowników jednostek organizacyjnych (innych niż wydziały) na realizację działań usprawniających.
01 września Identyfikacja oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz oceny poziomu ich spełnienia (ZARZĄDZENIE REKTORA 198/2014). Przekazanie wstępnych raportów wydziałowym koordynatorom ds. jakości kształcenia/dziekanom (dane na poziomie wydziałów i kierunków).
10 września Badanie satysfakcji pracowników (ZARZĄDZENIE REKTORA 57/2016/173). Przekazanie wstępnych raportów przygotowanych przez analityka (4 września) prorektorowi właściwemu ds. kształcenia, wydziałowym koordynatorom ds. jakości kształcenia (dziekanom) oraz kierownikom pozostałych jednostek organizacyjnych.
10 września Badanie satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (ZARZĄDZENIE REKTORA 58/2016/174). Przekazanie wstępnych raportów przygotowanych przez analityka (4 września) prorektorowi właściwemu ds. kształcenia, wydziałowym koordynatorom ds. jakości kształcenia (dziekanom) oraz kierownikom pozostałych jednostek organizacyjnych.
10 października Badanie satysfakcji pracowników (ZARZĄDZENIE REKTORA 57/2016/173). Opracowanie wniosków i rekomendacji stanowiących podstawę do określenia działań doskonalących.
10 października Badanie satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (ZARZĄDZENIE REKTORA 58/2016/174). Opracowanie wniosków i rekomendacji stanowiących podstawę do określenia działań doskonalących.
10 października Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Wyznaczenie planu realizacji działań doskonalących funkcjonowanie jednostek organizacyjnych innych niż wydziały, zasobów niezbędnych do ich wykonania, terminów i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
Uzupełnienie karty działań doskonalących.
05 listopada Monitorowanie losów absolwentów (ZARZĄDZENIE REKTORA 103/2016/273). Analiza raportów wydziałowych oraz zaproponowanych rekomendacji - stworzenie zestawienia zbiorczego z dobrymi praktykami w zakresie działań doskonalących.
10 listopada Badanie satysfakcji pracowników (ZARZĄDZENIE REKTORA 57/2016/173). Analiza raportów wydziałowych oraz zaproponowanych rekomendacji ogólnouczelnianych.
Stworzenie zestawienia zbiorczego z dobrymi praktykami działań doskonalących.
10 listopada Badanie satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (ZARZĄDZENIE REKTORA 58/2016/174). Analiza raportów wydziałowych oraz zaproponowanych rekomendacji ogólnouczelnianych.
Stworzenie zestawienia zbiorczego z dobrymi praktykami działań doskonalących.
30 listopada Identyfikacja oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz oceny poziomu ich spełnienia (ZARZĄDZENIE REKTORA 198/2014). Analiza raportów wydziałowych, stworzenie zestawienia zbiorczego z dobrymi praktykami działań doskonalących.
10 stycznia Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Wyznaczenie planu realizacji działań doskonalących funkcjonowanie jednostek organizacyjnych innych niż wydziały, zasobów niezbędnych do ich wykonania, terminów i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
Uzupełnienie karty działań doskonalących.
20 stycznia Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Ocena poziomu realizacji działań doskonalących z poprzedniego roku i ich skuteczności – przygotowanie podsumowania w oparciu o rejestr działań doskonalących.
Przekazanie podsumowania władzom rektorskim.
25 stycznia Ocena zajęć dydaktycznych (ZARZĄDZENIE REKTORA 60/2014). Analiza raportów wydziałowych oraz zaproponowanych rekomendacji - stworzenie zestawienia zbiorczego z praktykami w zakresie działań doskonalących.
31 stycznia Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Spotkanie sprawozdawcze z prezentacją wniosków Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.
10 kwietnia Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Wyznaczenie planu realizacji działań doskonalących funkcjonowanie jednostek organizacyjnych innych niż wydziały, zasobów niezbędnych do ich wykonania, terminów i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
Uzupełnienie karty działań doskonalących.
10 lipca Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Wyznaczenie planu realizacji działań doskonalących funkcjonowanie jednostek organizacyjnych innych niż wydziały, zasobów niezbędnych do ich wykonania, terminów i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
Uzupełnienie karty działań doskonalących.
10 października Badanie satysfakcji pracowników (ZARZĄDZENIE REKTORA 57/2016/173). Stworzenie raportu na podstawie raportu wstępnego.
Analiza wyników. Wyznaczenie obszarów do poprawy. Opracowanie wniosków.
Zaprezentowanie raportu wydziałowej radzie ds. jakości kształcenia.
10 października Badanie satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (ZARZĄDZENIE REKTORA 58/2016/174). Stworzenie raportu na podstawie raportu wstępnego.
Analiza wyników. Wyznaczenie obszarów do poprawy. Opracowanie wniosków.
Zaprezentowanie raportu wydziałowej radzie ds. jakości kształcenia.
10 października Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Uzyskanie zgody dziekana na realizację działań usprawniających.
20 października Monitorowanie losów absolwentów (ZARZĄDZENIE REKTORA 103/2016/273). Przekazanie pełnego raportu (wraz z rekomendacjami wydziałowej rady) Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia.
25 października Badanie satysfakcji pracowników (ZARZĄDZENIE REKTORA 57/2016/173). Przekazanie pełnego raportu (wraz z rekomendacjami wydziałowej rady) Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia.
25 października Badanie satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (ZARZĄDZENIE REKTORA 58/2016/174). Przekazanie pełnego raportu (wraz z rekomendacjami wydziałowej rady) Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia.
15 listopada Identyfikacja oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz oceny poziomu ich spełnienia (ZARZĄDZENIE REKTORA 198/2014). Przekazanie pełnego raportu (wraz z rekomendacjami) uczelnianej radzie ds. jakości kształcenia.
20 listopada Badanie satysfakcji pracowników (ZARZĄDZENIE REKTORA 57/2016/173). Przygotowanie skróconej wersji raportu do opublikowania na stronie internetowej wydziału.
20 listopada Badanie satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (ZARZĄDZENIE REKTORA 58/2016/174). Przygotowanie skróconej wersji raportu do opublikowania na stronie internetowej wydziału.
10 grudnia Monitorowanie losów absolwentów (ZARZĄDZENIE REKTORA 103/2016/273). Przygotowanie skróconej wersji raportu przeznaczonej do opublikowania na stronie internetowej wydziału.
15 grudnia Ocena zajęć dydaktycznych (ZARZĄDZENIE REKTORA 60/2014). Stworzenie raportu.
Wyznaczenie obszarów wymagających poprawy.
Zaprezentowanie raportu wydziałowej radzie ds. jakości kształcenia.
05 stycznia Identyfikacja oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz oceny poziomu ich spełnienia (ZARZĄDZENIE REKTORA 198/2014). Przygotowanie skróconej wersji raportu przeznaczonej do opublikowania na stronie internetowej wydziału.
10 stycznia Ocena zajęć dydaktycznych (ZARZĄDZENIE REKTORA 60/2014). Przekazanie pełnego raportu (wraz z rekomendacjami) uczelnianej radzie ds. jakości kształcenia.
10 stycznia Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Uzyskanie zgody dziekana na realizację działań usprawniających.
15 lutego Ocena zajęć dydaktycznych (ZARZĄDZENIE REKTORA 60/2014). Przygotowanie skróconej wersji raportu przeznaczonej do opublikowania na stronie internetowej wydziału.
10 kwietnia Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Uzyskanie zgody dziekana na realizację działań usprawniających.
10 lipca Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Uzyskanie zgody dziekana na realizację działań usprawniających.
15 września Monitorowanie losów absolwentów (ZARZĄDZENIE REKTORA 103/2016/273). Stworzenie raportu na podstawie raportu wstępnego.
Wyznaczenie obszarów wymagających poprawy.
Analiza wyników i opracowanie wniosków.
Zaprezentowanie raportu wydziałowej radzie ds. jakości kształcenia.
30 września Identyfikacja oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz oceny poziomu ich spełnienia (ZARZĄDZENIE REKTORA 198/2014). Stworzenie raportu, wyznaczenie obszarów wymagających poprawy.
Analiza wyników, opracowanie wniosków, zaprezentowanie raportu wydziałowej radzie ds. jakości kształcenia.
10 października Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Wyznaczenie planu realizacji działań doskonalących funkcjonowanie wydziału, zasobów niezbędnych do ich wykonania, terminów i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
Uzupełnienie karty działań doskonalących.
15 października Monitorowanie losów absolwentów (ZARZĄDZENIE REKTORA 103/2016/273). Stworzenie rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości na poziomie wydziału.
20 października Badanie satysfakcji pracowników (ZARZĄDZENIE REKTORA 57/2016/173). Stworzenie na poziomie wydziału rekomendacji stanowiących uzupełnienie raportu przygotowanego przez wydziałowego koordynatora ds. jakości kształcenia.
20 października Badanie satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (ZARZĄDZENIE REKTORA 58/2016/174). Stworzenie na poziomie wydziału rekomendacji stanowiących uzupełnienie raportu przygotowanego przez wydziałowego koordynatora ds. jakości kształcenia.
30 października Identyfikacja oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz oceny poziomu ich spełnienia (ZARZĄDZENIE REKTORA 198/2014). Stworzenie rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości na poziomie wydziału.
15 listopada Badanie satysfakcji pracowników (ZARZĄDZENIE REKTORA 57/2016/173). Ustalenie priorytetów i harmonogramu działań usprawniających.
Przedstawienie działań doskonalących Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia.
15 listopada Badanie satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (ZARZĄDZENIE REKTORA 58/2016/174). Ustalenie priorytetów i harmonogramu działań usprawniających.
Przedstawienie działań doskonalących Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia.
20 listopada Monitorowanie losów absolwentów (ZARZĄDZENIE REKTORA 103/2016/273). Ustalenie priorytetów i podjęcie decyzji o zakresie i harmonogramie podjętych działań usprawniających.
Przedstawienie harmonogramu działań doskonalących Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia.
05 stycznia Identyfikacja oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz oceny poziomu ich spełnienia (ZARZĄDZENIE REKTORA 198/2014). Ustalenie priorytetów i podjęcie decyzji o zakresie i harmonogramie podjętych działań przedstawienie harmonogramu działań usprawniających.
Przedstawienie harmonogramu działań doskonalących uczelnianej radzie ds. jakości kształcenia.
08 stycznia Ocena zajęć dydaktycznych (ZARZĄDZENIE REKTORA 60/2014). Stworzenie rekomendacji w zakresie doskonalenia jakości na poziomie wydziału.
10 stycznia Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Wyznaczenie planu realizacji działań doskonalących funkcjonowanie wydziału, zasobów niezbędnych do ich wykonania, terminów i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
Uzupełnienie karty działań doskonalących.
20 stycznia Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Ocena poziomu realizacji działań doskonalących z poprzedniego roku i ich skuteczności – przygotowanie podsumowania w oparciu o rejestr działań doskonalących.
Przekazanie podsumowania uczelnianemu koordynatorowi ds. jakości kształcenia oraz władzom dziekańskim.
15 lutego Ocena zajęć dydaktycznych (ZARZĄDZENIE REKTORA 60/2014). Ustalenie priorytetów i podjęcie decyzji o zakresie i harmonogramie podjętych działań usprawniających.
Przedstawienie harmonogramu działań doskonalących uczelnianej radzie ds. jakości kształcenia.
10 kwietnia Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Wyznaczenie planu realizacji działań doskonalących funkcjonowanie wydziału, zasobów niezbędnych do ich wykonania, terminów i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
Uzupełnienie karty działań doskonalących.
10 lipca Działania doskonalące jakość funkcjonowania Uniwersytetu (ZARZĄDZENIE REKTORA 126/2015/284). Wyznaczenie planu realizacji działań doskonalących funkcjonowanie wydziału, zasobów niezbędnych do ich wykonania, terminów i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
Uzupełnienie karty działań doskonalących.