Aktualności

Nowy Statut PKA

Polska Komisja Akredytacyjna opublikowała nowy statut oraz wytyczne do procedur akredytacyjnych. Dokumenty dostępne są na stronie Działu Kształcenia Uniwersytetu: https://www.umk.pl/pracownicy/ksztalcenie/pka/

Twój udział w badaniach jest ważny!

Zobacz film. Sprawdź dlaczego.

Coraz większa zwrotność w badaniach!

Wyniki Oceny Zajęć Dydaktycznych zostały przekazane na wydziały. Cieszy fakt, wyraźnie większej zwrotności! Większa ilość udzielonych odpowiedzi, to bardziej precyzyjne wyniki. Wydziałom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy nad analizą raportów, celem doskonalenia zająć dydaktycznych!Akredytacje PKA dla kierunków medycznych

Kierunki pielęgniarstwo i zdrowie publiczne z oferty Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy uzyskały pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oceny zostały przyznane do roku akademickiego 2022/2023. Dotyczą zarówno studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia na obu kierunkach. Prezydium PKA podjęło w tych sprawach Uchwały nr 499/2017 (pielęgniarstwo w CM UMK) i nr 500/2017 (zdrowie publiczne w CM UMK) w dniu 21 września 2017 r.

Oceny PKA dla UMK

PRAWO z wyróżnieniem!

Uchwałą Nr 430/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 września 2017 r., kierunek PRAWO prowadzony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ! Władzom Wydziału, pracownikom oraz wszystkim studentom - serdecznie gratulujemy!

Oceny PKA dla UMK

Biotechnologia w CM z pozytywną oceną

Kierunek biotechnologia prowadzony przez Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK uzyskał pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Komisja uznała, że Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy spełnia zarówno wymagania kadrowe, jak i programowe oraz organizacyjne do prowadzenia kierunku biotechnologia na poziomie studiów I i II stopnia o profilu praktycznym. Ocena została przyznana do roku akademickiego 2022/2023. Prezydium PKA podjęło w tej sprawie Uchwałę nr 315/2017 z dnia 6 lipca 2017 r.

Oceny PKA dla UMK

PKA WYRÓŻNIA FIZYKĘ

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie oceny programowej naszego kierunku „fizyka” na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Z nieukrywaną dumą informujemy, że PKA wydała ocenę wyróżniającą. Gratulujemy całemu Zespołowi!STUDENCIE! TWÓJ GŁOS JEST WAŻNY!

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych do wzięcia udziału w badaniu na temat różnych aspektów studiowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Każdy głos jest ważny i może przyczynić się do poprawy jakości świadczonych usług. Badanie jest anonimowe, a wypełnienie kwestionariusza zajmie nie więcej niż 10-15 minut.

Jest to już drugie badanie satysfakcji studentów na naszym Uniwersytecie. Podsumowanie ubiegłorocznego badania wraz z listem Pani Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. Beaty Przyborowskiej, znaleźć można na stronie: www.umk.pl/badanie/

Kwestionariusz ankiety 2017 dostępny będzie od 6 czerwca na Państwa skrzynkach mailowych. Nie zostawiajcie tej misji na ostatnią chwilę – badanie potrwa tylko do 6 lipca 2017 roku!

SATYSFAKCJA W RADIU SFERA!

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem na temat prowadzonego badania satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wywiadu udziela dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof UMK, przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Jakości, redaktor: Alicja Kopyczyńska.

www.sfera.umk.plBadania satysfakcji na UMK

Trwają badania satysfakcji zawodowej pracowników oraz satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych UMK. Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji osobom zainteresowanym lub/i publikację plakatów na Państwa stronach, profilach Facebook. Plakaty w wersjach dla Campusu toruńskiego i Collegium Medicum, dostępne są poniżej. W przypadku zapotrzebowania na wersje drukowane – prosimy o kontakt (marcin.lubnau@umk.pl).

Podsumowanie ubiegłorocznego badania satysfakcji zawodowej pracowników, wraz z listem JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna, dostępne jest na stronie www.umk.pl

Badanie satysfakcji pracowników 2017

Przedstawiamy Państwu wyniki ubiegłorocznego, pionierskiego badania satysfakcji pracowników naszego Uniwersytetu. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi zespół Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia opracował szereg zaleceń i rekomendacji dla Władz Rektorskich. Wkrótce na naszej stronie pojawią się informacje o zaproponowanych działaniach usprawniających, będących odpowiedzią na Państwa głosy. Każdy konstruktywny pomysł wyrażony w badaniu jest dla nas cennym paliwem na drodze do podniesienia jakości funkcjonowania naszego Uniwersytetu. Ważne jest zatem Państwa zaangażowanie w poprawę zwrotności rozsyłanych kwestionariuszy ankiet.

Link do kwestionariusza pomiaru satysfakcji pracowników 2017 otrzymacie Państwo w osobnej wiadomości na swoje skrzynki mailowe.

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu. Badanie jest w pełni anonimowe, a wypełnienie kwestionariusza zajmie Państwu nie więcej niż 15-20 minut.

Podsumowanie badania satysfakcji pracowników UMK 2016

List JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna podsumowujący badanie

Akredytacje zagraniczneUprzejmie informujemy, o możliwości składania wniosków w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Akredytacje zagraniczne”. Więcej informacji na stronie MNiSW.

Archiwum aktualności

Teologia z wyróżnieniem PKA

Kierunek teologia prowadzony na Wydziale Teologicznym UMK otrzymał najwyższą - wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Komisja uznała, że kształcenie studentów teologii na poziomie studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim spełnia w stopniu wyróżniającym większość przyjętych kryteriów jakościowych oceny programowej. PKA wyróżniająco oceniła: koncepcję i program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów, prowadzone w jednostce badania naukowe, liczbę i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, współpracę z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia, a także wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ewaluację efektów kształcenia i doskonalenie programu. Pozostałe kryteria, dotyczące infrastruktury naukowej i dydaktycznej oraz wsparcia dla studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy, uzyskały ocenę "w pełni".

Ocena wyróżniająca została przyznana kierunkowi na osiem lat.

Obok teologii, najwyższą ocenę programową PKA mają jeszcze cztery kierunki UMK: matematyka, politologia, finanse i rachunkowości oraz zarządzanie.

Polska Komisja Akredytacyjna oceniła także kierunek nauki o rodzinie! Przyznała ocenę "pozytywną". Przekładając na bardziej zrozumiały język: kierunek został oceniony na 5! Gratulujemy!

Oceny PKA dla UMK
Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

O akademickiej jakości w "Głosie"

Ukazał się lutowy „Głos Uczelni”. Tematem najnowszego numeru pisma UMK jest akademicka jakość. Zapraszamy do zapoznania się z rozmową z dr. hab. Arkadiuszem Karwackim, prof. UMK (kierownikiem Pracowni Badania Jakości Życia) i dr. hab. Rafałem Hafferem, prof. UMK (kierownikiem Katedry Doskonałości Biznesowej) zatytułowaną „Stąd do doskonałości” oraz artykułem „System jakości, czyli jak to działa” autorstwa Marcina Lubnaua, uczelnianego koordynatora ds. jakości kształcenia.

Pełna wersja PDF

OZD 2017 czyli Ocena Zajęć Dydaktycznych Uniwersytetu

Informujemy, że w panelu USOS dostępne są ankiety oceny zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w badaniu.

Uczelniana Rada o satysfakcji pracowników

12 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki ankietyzacji przeprowadzonej wśród pracowników Uniwersytetu. Materiał, który udało się zebrać, stanowi cenne źródło informacji dla władz Uczelni i jej poszczególnych jednostek. Teraz zespół zajmie się opracowaniem wniosków i rekomendacji z przeprowadzonego badania. Raz jeszcze wszystkim Państwu dziękujemy za udział w badaniu! Kolejna ankietyzacja już w czerwcu.

O jakości w grudniowym Głosie Uczelni

W grudniowym numerze Głosu Uczelni, pojawił się artykuł dotyczący Systemu Doskonałości Akademickiej, wdrożonego na naszym Uniwersytecie. Gorąco zachęcamy do lektury!

FiR z najwyższą oceną

Kierunek finanse i rachunkowość prowadzony na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK otrzymał najwyższą - wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nagrodę odebrał 18 listopada 2016 r. prof. Andrzej Sokala prorektor UMK ds. studenckich i polityki kadrowej podczas obrad Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Komisja uznała, że kształcenie studentów finansów i rachunkowości na UMK - zarówno na studiach I, jak i II stopnia - spełnia kryteria programowe w najwyższym stopniu. PKA doceniła kierunek m.in. za koncepcję i program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów, prowadzone w jednostce badania naukowe, liczbę i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, infrastrukturę, a także wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ewaluację efektów kształcenia i doskonalenie programu. Ocena wyróżniająca została przyznana na osiem lat.

Obok finansów i rachunkowości najwyższą ocenę programową PKA mają jeszcze trzy kierunki UMK: matematyka, politologia oraz zarządzanie.

Nowa Rada ds. Jakości Kształcenia oraz Zespół Monitorujący

Konstytuuje się skład nowej Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. Wysoka jakość kształcenia to efekt wspólnej pracy i ciągłego doskonalenia, dlatego naszym celem jest tworzenie warunków sprzyjających wymianie dobrych praktyk i budowaniu akademickiej kultury jakości. W skład Rady, oprócz członków Zespołu Monitorującego, powołani zostaną Wydziałowi Koordynatorzy ds. Jakości kształcenia. Zakres prac na rok akademicki 2016 / 2017 jest ogromny. Trzymajcie kciuki!

Koordynatorzy Wydziałowi na kadencję 2016 - 2020

Na stronie www.jakosc.umk.pl zaktualizowana została lista Wydziałowych Koordynatorów ds. Jakości Kształcenia. Wszystkim nowym i dotychczasowym Strażnikom Jakości gratulujemy, życząc owocnej pracy nad podnoszeniem jakości kształcenia na naszej Uczelni!

Dziękujemy za udział w badaniach

Zakończyliśmy proces ankietyzacji w ramach trwających procedur badania satysfakcji pracowników, oraz badania satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Warto zwrócić uwagę, że w ramach badania satysfakcji pracowników spłynęło ponad 700 opisowych komentarzy, uwzględniających ocenę poszczególnych jednostek, ich słabe strony ale i wiele propozycji usprawnień. To pierwsza na taką skalę ocena wyrażona przez pracowników na temat warunków pracy i jakości funkcjonowania poszczególnych jednostek UMK z konstruktywnym zbiorem rekomendacji, które mogą naszą Uczelnię zmieniać na lepsze.

Wciąż możesz wziąć udział w badaniu!

Informujemy, iż realizacja badania satysfakcji zawodowej pracowników UMK w bieżącym roku została wydłużona do dnia 15.09.2016. Badanie jest anonimowe, a wypełnienie kwestionariusza zajmie Państwu nie więcej niż 15-20 minut. Państwa opinie na temat różnych aspektów pracy na UMK zostaną wykorzystanie do poprawy Państwa satysfakcji zawodowej i zaangażowania.

Zaproszenie do udziału w badaniu wraz z linkiem do kwestionariusza ankiety znajdziecie Państwo na swojej poczcie pracowniczej. Zachęcamy do udziału w badaniu.

Trwa badanie satysfakcji pracowników

Trwa badanie satysfakcji zawodowej pracowników UMK. Naszym celem jest zebranie Państwa opinii na temat różnych aspektów pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ankiety zostały rozesłane na Państwa pracownicze adresy mailowe. Zachęcając do udziału w badaniu prezentujemy wykres zwrotności ankiet w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu.

Księga Jakości

Zarządzeniem Nr 104 Rektora UMK z dnia 7 lipca 2016 r. została ogłoszona Księga Jakości - biblia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy, efekt ciężkiej pracy Zespołu Monitorującego Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.